rohova-sedaci-souprava-s-nastavitelnymi-operkami-hlavy-antrodem